Όροι χρήσης

Όροι ιστοσελίδας

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»

Οι παρακάτω όροι συναλλαγών ισχύουν για τις πωλήσεις της εταιρίας «ΥΙΟΙ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (αναφερόμενη στο εξής ως «KOSTOPOULOS»).  Η KOSTOPOULOS έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διορθώσει τους όρους συναλλαγών της. Μόνη η υποβολή παραγγελίας και σε κάθε  περίπτωση η παραλαβή των προϊόντων, συνιστά πλήρη και  ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συναλλαγών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά το χρόνο παραγγελίας ή/και παραλαβής των προϊόντων.  Το ισχύον κάθε φορά επικαιροποιημένο κείμενο των όρων συναλλαγών της KOSTOPOULOS είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kostopoulos.com. Αντίθετοι ή παρεκκλίνοντες από αυτούς όροι του αγοραστή δεν είναι δεσμευτικοί για την εταιρεία.

1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Τόπος κατάρτισης της σύμβασης πώλησης θεωρείται η Αθήνα και συγκεκριμένα τα γραφεία της έδρας της KOSTOPOULOS  στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης 1-3.
1.2 Η κοινοποίηση ή αποστολή προς τον αγοραστή τιμοκαταλόγων, διαφημιστικών ή ενημερωτικών φυλλαδίων καθώς και εξατομικευμένων προσφορών μέσω e-mail, fax, ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε άλλο κατά περίπτωση πρόσφορο μέσο, αποτελεί απλή πρόσκληση προς υποβολή πρότασης και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
1.3 Η παραγγελία του αγοραστή που υποβάλλεται στην KOSTOPOULOS μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων ή πωλητών της, είτε κατ ’ιδίαν, είτε μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της KOSTOPOULOS, είτε μέσω τηλεφώνου, fax ή e-mail, αποτελεί δεσμευτική πρόταση για τον ίδιο και υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών  Όρων Συναλλαγών της KOSTOPOULOS, όπως εκάστοτε ισχύουν.
1.4 Η KOSTOPOULOS μπορεί να αποδεχθεί την παραγγελία είτε με την εκτέλεση αυτής είτε με έγγραφη αποδοχή της. Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, η KOSTOPOULOS επικοινωνεί με τον αγοραστή και ενημερώνει σχετικά με την πιθανή ημερομηνία που αυτό θα είναι διαθέσιμο. Η ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο στο αρμόδιο τμήμα παραγγελιών της KOSTOPOULOS  (τηλ. 210 4839700) εντός 48 ωρών από τη λήψη της εν λόγω παραγγελίας. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος η παραγγελία δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί.

2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
2.1 Τα προϊόντα είναι παραδοτέα στην αποθήκη της KOSTOPOULOS  στη Μάνδρα Αττικής. Η ευθύνη και ο κίνδυνος τυχαίας χειροτέρευσης ή καταστροφής μεταβαίνει στον αγοραστή με την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα.
2.2 Όλα τα παραστατικά που εκδίδονται από την KOSTOPOULOS για την πώληση και μεταφορά των προϊόντων (ενδεικτικώς τιμολόγια/δελτία αποστολής), θα πρέπει να υπογράφονται και να τίθεται σε αυτά και ολογράφως το ονοματεπώνυμο του προσώπου το οποίο δικαιούται νομίμως να τα υπογράψει, καθώς και την σφραγίδα του νομικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων ή της επιχειρήσεως στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί. Σε περίπτωση παραλαβής των εμπορευμάτων από τρίτο πρόσωπο, το οποίο, είτε έχει υποδειχθεί από τον αγοραστή, είτε δρα εντός της επιχειρήσεως του αγοραστή ή σε τόπο παραδόσεως ή παραλαβής των εμπορευμάτων, τον οποίο υπέδειξε ο τελευταίος, η υπογραφή του τρίτου αυτού παραλήπτη, ακόμη και χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων, θα τεκμαίρεται ότι έγινε κατ’ εντολή και πληρεξουσιότητα του αγοραστή και ότι το πρόσωπο αυτό συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή. Κατά συνέπεια τα παραστατικά που φέρουν υπογραφή κατά τα ως άνω θα αποτελούν πλήρη, έγγραφη απόδειξη, ιδίως ως προς την παραλαβή των εμπορευμάτων.
2.3 Η KOSTOPOULOS δεν ευθύνεται αν, παρά την τήρηση των προδιαγραφών συσκευασίας του κατασκευαστή, σημειωθεί φθορά ή καταστροφή των προϊόντων κατά τη μεταφορά ή/και εκφόρτωση αυτών.
2.4 Ημερομηνίες και προθεσμίες παράδοσης συμφωνούνται δεσμευτικά μόνο αν  φέρουν τον έγγραφο τύπο. Απλή και μόνο καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την εταιρεία, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της παραγγελίας από τον αγοραστή. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης, ο πελάτης ενημερώνεται εκ νέου σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης.
2.5 Η KOSTOPOULOS απαλλάσσεται από την ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, ακόμη και στην περίπτωση που οι χρόνοι παράδοσης έχουν συμφωνηθεί δεσμευτικά, αδυναμία ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων (εκτέλεση παραγγελιών, παράδοση κ.λπ.), οφειλόμενες σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως είναι ενδεικτικώς οι κυβερνητικές πράξεις και ενέργειες συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Υπηρεσιών, οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, οι διακοπές στις συγκοινωνίες, οι γενικές απεργίες ή ανταπεργίες, η αδυναμία αποκτήσεως εργατικού δυναμικού ή πρώτων υλών, καθώς και κάθε γεγονός το οποίο είναι αντικειμενικά αναπόφευκτο, απρόβλεπτο και πέρα από τον έλεγχο της KOSTOPOULOS. Σε περίπτωση αδυναμίας της KOSTOPOULOS  να προβεί σε πλήρη ή μερική εκτέλεση της συμβατικής παροχής λόγω ανυπαίτιας αδυναμίας κατά τα ανωτέρω, η τελευταία έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ολικώς ή μερικώς και/ή να ακυρώσει τις παραγγελίες, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως στον αγοραστή. Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση κατά την οποία οι προαναφερθείσες καταστάσεις συντρέξουν στο πρόσωπο κάποιου προμηθευτή της KOSTOPOULOS .
2.6 Η KOSTOPOULOS διατηρεί πάντα το δικαίωμα τμηματικής παράδοσης ή παροχής.
2.7 Η τήρηση των υποχρεώσεων παράδοσης και παροχής προϋποθέτει την έγκυρη και κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αγοραστή.

3. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
3.1 Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει τιμοκαταλόγου της KOSTOPOULOS  πλέον ΦΠΑ. Οι τιμοκατάλογοι, τα είδη και οι προδιαγραφές των προϊόντων της KOSTOPOULOS  που αναφέρονται σ’ αυτούς, υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.
3.2 Εκπτώσεις επί των τιμών καταλόγου της KOSTOPOULOS  ισχύουν εφόσον έχει προηγηθεί ειδική προς τούτο έγγραφη (κατ’ ελάχιστο μέσω fax ή e-mail) συμφωνία των μερών ή των εξουσιοδοτημένων προς τούτο υπαλλήλων κάθε μέρους στην οποία θα αναγράφονται τα προϊόντα με τους κωδικούς τους και το ποσοστό έκπτωσης.
3.3 Το τίμημα για την πώληση των προϊόντων πρέπει να καταβάλλεται πριν από την παραλαβή των προϊόντων, εκτός εάν έχει προηγηθεί ειδική συμφωνία για πίστωση του τιμήματος, περίπτωση κατά την οποία, η διάρκεια πίστωσης θα αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό που θα εκδίδεται από την εταιρεία. Καταθέσεις μετρητών ή πραγματοποίηση εμβασμάτων μπορούν να γίνονται στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της KOSTOPOULOS: EUROBANK GR11 0260 1780 0008 1020 0268 153. Η ημερομηνία πίστωσης στο λογαριασμό της KOSTOPOULOS  καθορίζει την τήρηση της προθεσμίας πληρωμής. Σε περίπτωση κατάθεσης μετρητών μέσω Τραπέζης ή εμβάσματος, αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού πρέπει να διαβιβάζεται στο τμήμα Λογιστηρίου μέσω fax (210 4839710), προκειμένου να εκδοθεί και να αποσταλεί η σχετική απόδειξη είσπραξης.
3.4 Επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια γίνονται αποδεκτά κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Έως την εξαργύρωση τους η αξίωση της KOSTOPOULOS  για την καταβολή του τιμήματος της πώλησης παραμένει εις το ακέραιο. Επιταγές μπορούν να παραδίδονται μόνο στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της KOSTOPOULOS  κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις τους, ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στα κεντρικά γραφεία της KOSTOPOULOS  στο Μοσχάτο Αττικής.
3.5 Το ποσό της καταβληθείσης προκαταβολής δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ακύρωσης της παραγγελίας, αδυναμίας ή υπερημερίας παροχής κλπ.
3.6 Η KOSTOPOULOS δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις της έναντι του αγοραστή και να παραχωρήσει την είσπραξη τους σε τρίτους.
3.7 Καθυστέρηση του αγοραστή να εξοφλήσει το τίμημα εκδοθέντος τιμολογίου, θα έχει γι’ αυτόν τις συνέπειες της υπερημερίας, χωρίς όχληση, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου ή, κατά περίπτωση, από την επομένη της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης. Η KOSTOPOULOS δικαιούται επιπλέον να απαιτήσει την άμεση εξόφληση και άλλων τιμολογίων του αγοραστή των οποίων τυχόν έχει πιστωθεί η αξία καθώς και να ακυρώσει μονομερώς ανεκτέλεστες παραγγελίες. Τα ίδια ως άνω αποτελέσματα θα έχει και κάθε αλλαγή της νομικής θέσεως του αγοραστή, όπως η μεταβίβαση ή διάλυση της επιχείρησής του, ο θάνατος, η ανικανότητα του, η παύση ή αναστολή των πληρωμών του, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ αυτού κ.λ.π. Η εκ μέρους της KOSTOPOULOS  είσπραξη μέρους μόνον των οφειλών του αγοραστή, δεν αίρει την υπερημερία του ως προς το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα, ούτε σημαίνει παραίτηση της από τα λοιπά δικαιώματα της.
3.8 Η οφειλή του αγοραστή προς την KOSTOPOULOS αποδεικνύεται και από απόσπασμα το οποίο θα εξάγει η  KOSTOPOULOS από τα εμπορικά της βιβλία που τηρούνται μηχανογραφικά και το οποίο θα εμφανίζει την κίνηση της καρτέλας του αγοραστή και το συνολικώς οφειλόμενο από αυτόν ποσό. Ο αγοραστής αναγνωρίζει από τώρα την πλήρη αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων και των αντιγράφων από τα εμπορικά βιβλία της KOSTOPOULOS . Τα παραπάνω αποσπάσματα ή αντίγραφα θα εκδίδονται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή εκπρόσωπο της KOSTOPOULOS  και ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι αυτά αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη των απαιτήσεων της KOSTOPOULOS  κατά της οποίας, όμως, θα επιτρέπεται ανταπόδειξη.
3.9 Σε περίπτωση αναστολής πληρωμών, διαμαρτύρησης συναλλαγματικής, μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας και αξιοπιστίας, καθώς και σε περίπτωση επέλευσης άλλων γεγονότων, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο ή ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή διεκπεραίωση της συναλλαγής, η KOSTOPOULOS έχει το δικαίωμα να απαλλαγεί από κάθε ευθύνη και να καταγγείλει τη σύμβαση, εφόσον ο πελάτης δεν είναι διατεθειμένος, παρόλο που του ζητήθηκε, να χορηγήσει εγγυήσεις ή να καταθέσει χρήματα κατά την παραλαβή.

4. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
4.1 Η KOSTOPOULOS δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες που προέκυψαν επειδή δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι σχετικές οδηγίες χρήσης, χειρισμού, συντήρησης, αποθήκευσης και τοποθέτησης ή επειδή ο χρήστης δεν έχει ελέγξει την καταλληλότητα του προϊόντος για το πεδίο το οποίο το προορίζει ή επειδή τρίτοι πραγματοποίησαν επεμβάσεις στο παραδοτέο αντικείμενο.
4.2 Εγγυήσεις τις οποίες αναλαμβάνουν προμηθευτές της KOSTOPOULOS μέσω δηλώσεων εγγυήσεως, διαφημίσεων ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου αναφορικά με κάποιο προϊόν που εμπορεύεται η εταιρεία, είναι δεσμευτικές μόνο για τον εν λόγω προμηθευτή και όχι για την εταιρεία.
4.3 Η αγοραστής οφείλει να ελέγχει τα παραδιδόμενα εμπορεύματα αμελλητί ως προς την ύπαρξη τυχόν ελαττωμάτων και σε περίπτωση που εντοπίσει ελάττωμα να ειδοποιεί την KOSTOPOULOS εγγράφως και εντός 10 ημερών από την παραλαβή τους. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι τα εμπορεύματα έχουν γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτά.
4.4 Η KOSTOPOULOS δεν ευθύνεται για την φυσιολογική φθορά του προϊόντος.
4.5 Μόνο ο αντισυμβαλλόμενος αγοραστής διατηρεί αξιώσεις εναντίον της KOSTOPOULOS  λόγω ελαττωμάτων. Οι αξιώσεις αυτές δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους στους οποίους τυχόν μεταβιβάζει ο αγοραστής τα προϊόντα.
4.6 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το πωληθέν προϊόν παρουσιάζει κάποια έλλειψη για την οποία ευθύνεται η KOSTOPOULOS και αυτή έχει γνωστοποιηθεί από τον αγοραστή εγκαίρως, η KOSTOPOULOS έχει το δικαίωμα (όχι όμως την υποχρέωση), αφού προηγουμένως ελέγξει το προϊόν, να προβεί σε αντικατάσταση του ελαττωματικού εμπορεύματος δωρεάν εφόσον το ελάττωμα υπήρχε κατά τη χρονική στιγμή μετάβασης του κινδύνου.
4.7 Ο αγοραστής οφείλει να διατηρήσει τη ζημία και τα έξοδα αποζημίωσης όσο το δυνατόν χαμηλότερα.
4.8. Μεταξύ των συμβαλλομένων και σε περίπτωση συνυπαιτιότητας από τον αγοραστή ή τρίτους, στους οποίους καταλογίζονται οι πράξεις ή παραλείψεις για τη ζημία, τα έξοδα αντισταθμίζονται. Εδώ, πρέπει να συνυπολογίζεται αναλόγως η υπαιτιότητα των μετεχόντων.
4.9 Η KOSTOPOULOS δεν ευθύνεται για διακοπή λειτουργίας και διαφυγόν κέρδος.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η KOSTOPOULOS συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των συναλλαγών, για την αιτιολόγηση, διαμόρφωση ή τροποποίηση της συμβατικής σχέσης, καθώς και για την έκδοση των λογαριασμών, και, εφόσον χρειάζεται, τα προωθεί, κατά τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, στην επιχείρηση, στην οποία έχει ανατεθεί από την KOSTOPOULOS ή με την οποία συνδέεται η συγκεκριμένη διεκπεραίωση. ‘Ολα τα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας παραμένουν απόρρητα.

6. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
6.1 Δηλώσεις και κοινοποιήσεις επιφέρουσες έννομες συνέπειες που ο αγοραστής ή κάποιος τρίτος απευθύνει στην KOSTOPOULOS πρέπει να ακολουθούν τον έγγραφο τύπο και να κοινοποιούνται στα γραφεία της KOSTOPOULOS  (Θεσσαλονίκης 1-3, Μοσχάτο).
6.2 Η παρούσα σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
6.3 Για την επίλυση τυχόν διαφοράς μεταξύ της KOSTOPOULOS  και αγοραστή που θα απορρέει από την σύμβαση πώλησης, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.
6.4 Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων γενικών όρων συναλλαγών ή κάποια διάταξη στα πλαίσια άλλου είδους συμφωνιών είναι ή καταστεί άκυρη ή ανενεργή, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα όλων των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων όρων ή των άλλων συμφωνιών.